Aktuality NF 2015/2016

                                                                                                                             

Tento projekt MGSII-8 „Revitalizace povodí, optimalizace funkčních prvků a monitoring v klíčové lokalitě perlorodky říční  Blanice a Zlatý potok“ je financován z prostředků EHP fondů 2009-2014 a MŽP

 

2.6.2015

Do vybraných profilů bylo dle projektu uloženo 34 ks boxů s juvenilními perlorodkami. Bioindikační boxy byly uloženy do toků nad a pod místo, kde by eventuálně bylo možné ovlivnění biotopu při obnově přítoků. Podle plánu bude následovat pravidelná kontrola správnosti prováděných revitalizačních opatření. V rámci biomonitoringu budou kontrolovány i čištěny boxy v intervalu minimáně 14. dnů.

Ukázka bioindikačních boxů

Do vybraných profilů v povodí Horní Blanice a Zlatého potoka uložena teplotní čidla s kontinuálním záznamem. Součástí teplotního monitoringu je i softwarové nastavení.  

Ukázka softwarového nastavení čidel

 

3.6.2015

Z vybraných profilů v místech obnovovaných přítoků byly před započetí prací odebrány vzorky detritu a to nad a pod místem prací. Vzorky detritu byly podrobeny testu úživnosti detritu za optimálních podmínek podle standartní metodiky ZP pro perlorodku říční. Tedy sleduje se mortalita a přírůstky délky schránek juvenilních perlorodek stáří 1+. Délka testu 2x10 dní, počet perlorodek 10 ex. na test.

Ukázka místa odběru detritu

 

20.6.2015

Do dnešního dne byly na ploše 4 ha  odstraněny náletové dřeviny s průměrem kmínku do 10 cm. Tedy byl učiněn první krok pro revitalizaci devíti drobných kapilár svádějící vodu od pramenišť do páteřního toku. Pokácená dřevní hmota byla uložena na místech v dostatečné vzdálenosti od vodního toku. Při ukládání dřevní hmoty do hranic a kup byla vybírána suchá místa, aby se předešlo louhování dřevní hmoty a kontaminaci vodního prostředí svodných toků. Očekávaným efektem je prosvětlení a tedy i prohřátí půdy v okolí obnovené prameništní  stružky a tím se urychlí rozklad živočišné a rostlinné biomasy. Díky prolínání vody půdou drobnými cestami edafonu bude detrit nesen do drobných kapilár. Jako vedlejší příznivý efekt lze předpokládat, že navržené hromady větví budou po dobu rozkladu sloužit jako úkryty pro drobné bezobratlé a obratlovce. Cílem tohoto opatření je nastolit lepší teplotní podmínky v okolí vodního prostředí od pramene až do hlavního toku. Zvýšením teploty vody v drobných přítcích a pramenných oblastech dochází k urychlení rozkladu rostlinných a živočišných zbytků díky mikrobakteriálnímu oživení. Vzniklý detrit pak vytváří klalitnější potravu pro filtrátory. 

Přítok č.3 před a po odstranění náletových dřevin

10.8.2015

V průběhu července byl obnoven speciální potravní prvek Bočního ramene Blanice. Na ploše prvku (3x5m) byl skrývkou odstraněn drn a půda do hloubky 50cm. Na dno nového prvku byly uloženy vrstvy štěrku a o kompost obohacené zeminy a v poslední vrstvě byla vytvarována bohatě meandrující stružka. Vzhledem k zchátralému podzemnímu potrubí vedoucí vodu do prvku, bylo nutno toto potrubí vyměnit. Očekávaným efektem vynaložených prací bude  rozklad živočišné a rostlinné biomasy v půdě obohacené o kompostovanou a vápníkem dotovanou biomasu. Následné mikrobakteriální oživení detritu v prohřáté vodě potravní stružky by mělo vytvořit kvalitní potravu pro nejmladší stádia perlorodky říční vycházející z polopřirozených odchovů. Prvek bude samozřejmě sloužit i jako zdroj potravy pro juvenilní perlorodky obývající Boční rameno Blanice. Vedlejším příznivým efektem je vytvoření prostoru pro ukládání odchovných a bioindikačních klícek před uložením do povodí.

Zobrazení obnovy speciálního potravního prvku v čase

1.9.2015

Z vybraných profilů v místech již obnovených přítoků byly po skončení prací odebrány vzorky detritu a to nad a pod místem prací. Vzorky detritu byly podrobeny testu úživnosti detritu za optimálních podmínek podle standartní metodiky ZP pro perlorodku říční. Výsledky budou zpracovány a statistickou metodou vyhodnoceny.

3.9.2015

Byla svolána schůzka na představení revitalizačních úprav. Konkrétně byl představen luční management a obnova kapilár drobných přítoků v lokalitě „Čapí mokřiny“ nedaleko obce Křišťanov.

5.9.2015

Z testovaných profilů byly vyzdviženy bioindikační boxy. Následovalo hodnocení mortality a přírůstků schránek juvenilních perlorodek v laboratorních podmínkách. Výsledky budou hodnoceny statistickou metodou v samostatné zprávě.

Vyzdvihování bioindikačních boxů ze sledovaného profilu

 

10.9.2015

V průběhu června až září bylo obnoveno napojení vybraných devíti pramenných oblastí  do Lučního a Spáleneckého potoka a to v celé délce 4250m. Práce byly prováděny bez pomoci těžké techniky s ohledem na místní přírodní společenstva . Plochy, na kterých bylo provedeno tvarování drobných svodných kapilár, byly posekány křovinořezem a to na celé ploše 4,25 ha. Koryta stružek o profilu 20*20 cm byla po zaměření trasy tvořena pomocí rýče. Vytěžené drny byly použity na tvorbu kompostových lůžek, dle metodiky ZP. Na ně pak byla uložena posečená travní biomasa. Vzhledem k faktu, že okolí nových stružek tvoří podmáčený a členitý terén, bylo nutno při dopravě materiálu použít pásový motorový přepravní prostředek. Díky průběžné konzultaci s dodavatelem prací v koordinaci s výsledky pravidelných kontrol biologického dozoru nebylo zaznamenáno negativní ovlivnění okolních biotopů. Očekávaným efektem bude další rozklad a mikrobakteriální oživení detritu v prohřáté vodě prameništní stružky, který tvoří potravu perlorodky říční. Avšak až další péče o pobřežní pozemky v následujících letech (luční management) včetně vnosu vápníku v biotické formě do potravy filtrátorů a očekávaná změna lučního společenstava přinese zlepšení biotopu perlorodky říční. Nicméně vliv oteplení vody na vývoj parazitální formy perlorodek (glochidií) a následném dozrávání na hostitelské rybě (metamorfóza glochidií na žábrech pstruhů) lze očekávat již v příští vegetační sezóně.

 Ukládání posečené trávy na kompostoviště (pro svážení v podmáčeném terénu byl užit pásový dopravník)

 

Obnova napojení pramenných oblastí do páteřních toků drobnými stružkami

                                                              

Obnovená stružka č.2 z před zhotovením.JPG                                    Obnovená stružka č.2 po zhotovení.JPG  

 

 

Vytvořená stružka z ptačí perspektivy.JPG

20.9.2015

Vzhledem k abnormálnímu suchu je nárůst pobřežní vegetace v okolí nových stružek velmi pozvolný. Též význam na potravní zásobení biotopu perlorodek se v této vegetační sezóně s nejvyšší pravděpodobností zatím neprojeví.  

   Detail vytvořené stružky.png

15.10.2015

Byly ukončeny hlavní práce na optimalizaci funkce dočasných rozlivů na Lučním potoce. Pozorováním prvků během povodňových vln a vyhodnocením jejich odolnosti a funkčnosti během destruktivních vlivů povodně , byly získány zkušenosti, které byly aplikoványv praxi. Povodní poškozené objekty prvků byly v rámci optimalizace opraveny a doplněny dalšími objekty.  Konkrétně se jednalo o kamenné výhony v délce 50m pro navádění povodňové vody do rozlivu v nivě potoka. Zde byly dotvořeny další  objekty pro  zpomalení rychlosti proudění vody a odsazování erozních splavenin (20m příčných kamenných tarasů). Vzhledem k suchému počasí nebyly prozatím užity vegetační prvky z kmenů vrb. I při těchto pracích bylo nutno při dopravě materiálu použít pásový motorový přepravní prostředek. Cílem tohoto opatření je v co největší míře omezit vnos štěrkopískových a jílových splavenin vzniklých v minulosti antropogenním působením v povodí. Do současné doby byly splaveniny posouvány do Zlatého Potoka, tedy místa výskytu perlorodky říční. V místech jejich výskytu bývají perlorodky překryty písečnou lavicí, což je nutí opouštět stabilní pozice ve dně, které obývaly i desítky let. Usazení se na vrcholech písečných "podvodních dun" sebou přináší riziko jednak zamrzání do ledu v případě nízkých průtoků a nebok splavování do nižších poloch po proudu, kde již chemickofyzikální vlastnosti vody mohou přinášet riziko přežívání. Samozřejmně rozplavování koonií má za následek i komplikaci při přirozené reprodukci mlžů. V případě jemných jílových splavenin dochází k ucpávání vmezeřených prostor dna (intersticiál), tedy přirozeného habitatu nejmladších stádií mlžů. Utemování prostor dna má za následek snižování množství kyslíku ve dně a má za následek jejich úhyn a samozřejmně i nemožnost usazení perlorodek vypadlých z ryby. 

Zarážení vrbových kmínků při tvorbě kamenného zpomalovacího prvku

Dokončený kamenný zpomalovací prvek

Detail kamenného zpomalovacího prvku

I při dovozu kamene byl užit pásový motorový dopravník

20.10.2015

Při porovnání období důležitého pro vegetaci od počátku dubna do konce října mezi rokem 1947 a rokem 2015  byl rok 2015 v jarních a podzimních  měsících dubnu, květnu, září a říjnu  srážkově vydatnější  a v letních měsících červnu, červenci a srpnu naopak významně srážkově chudší, než stejné období katastroficky suchého roku 1947. To se podepsalo i na dočasném vyschnutí 50% nově vytvořených přítoků.

období

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Celkem

1947

38

26

90

113

33

4

9

313

2015

44.1

59,5

41.1

18.7

13.9

20.8

56.9

255

AVG100

51

78

82

90

88

60

54

503

Tab.č.1 – Tabulka zobrazuje měsíční množství srážek v mm ve srovnání se stoletým průměrem podle srážkoměrné stanice Lenora (údaje o stoletém průměru dle  ČHMÚ České Budějovice k roku 1985)

Dlouhotrvající sucho bylo příčinou vysychání pramenišť

 

29.10.2015

Byla provedena kontrola provedených prací zaměstnanci MŽP.

10.11.2015

Byly dokončeny práce na optimalizaci funkce dočasných rozlivů na Lučním potoce. Podle projektu byly umístěny do rozlivové plochy zpomalovací vegetační prvky. Očekávaným cílemm je zdokonalení odsazování jemných splavenin.

Uložené kmeny zakotveny svlaky vytvoří překážku pro putující erozní splaveniny

11.11.2015

Subdodavatelskou firmou byla předána zpráva o činnosti v povodí :

1 - Kontrolní dny  v povodí Horní Blanice a Zlatého potoka

2 – Monitoring trvalých kontrolních ploch (osídlených perlorodkou říční)

3 – Teplotní monitoring v povodí Horní Blanice a Zlatého potoka

 

2.12.2015

Po oblevě a významnějších srážkách se mírně zlepšil stav podzemních vod s mělkým oběhem. V důsledku toho byly všech devět obnovených přítoků zavodněných. Byly provedeny „kosmetické“ práce spočívající ve vyčištění stružek od naplaveného listí. 

      

Ukázka zavodnění stružky přítoku č.5 

4.1.2016

Opakovaným testováním detritu odebraného z nově vytvořeného speciálního potravního prvku a to za optimálních teplotních podmínek byla prokázána jeho dobrá úživnost pro juvenilní stádia perlorodek (přírůstek délky schránky činí až 150 µm za 10 dnů). Vzhledem k tomuto faktu a snížené hladině podzemních vod s mělkým oběhem a vysychání vhodných pramenišť v povodí, je v současné době užíván detrit ze speciálního prvku užíván pro polopřirozený odchov perlorodek. 

Speciální potravní prvek krytý ledem a submerzní zárost pod ledem

27.1.2016

Kontrolou obnovených přítoků v údolí Spáleneckého potoka během předjarní oblevy byla potvrena jejich dobrá funkčnost. Stružky jsou plně zavodněné a odvádí vodu z pramenišť do hlavního toku. 

Plocha kolem přítoku č.6 včetně detailu stružky

8.2.2016

Byly provedena kontrola plochy v okolí stružky č.9 na lokalitě Čapí mokřiny. Vzhledem k faktu, že se stružky nachází na odlehlém místě , je lokalita často navštěvována divokou zvěří. Zejména divoká prasata přerývají půdu v okolí i v přímo ve stružkách, čímž dochází k rozlivům vody nino koryto a opětovné stečení vody do meandrující stružky pod rozlivem. Vytváří se tak sekundární helokreny  s příznivým vlivem na tvorbu potravy. Vývoj bude dále sledován a případně drobnými zasáhy usměrňován.

Počátek tvorby potavního a oteplovacího prvku v okolí přítoku č.9