Bioindikační testování

Pro hodnocení stavu povodí, antropogenní zátěže, stanovení úživnosti detritu pro filtrátory, úspěšnosti revitalizačních úprav a dalšího ochranářského managementu, hodnocení nezávadnosti materiálů užívaných při vodních stavbách, nebo pro vědecké zkoumání dalších faktorů ovlivňující deštníkový druh - perlorodku říční.
Pro testy se užívá juvenilních perlorodek nejčastěji stáří 1+
Typy testů :
a) krátkodobý test úživnosti detritu za optimálních teplotních podmínek ex situ
Pro testování se užívají bioindikační dózy naplněné 150 ml detritu na jednu perlorodku. Na počátku testu jsou perlorodky přeměřeny a je vytvořena fotodokumentace. Následně jsou perlorodky uloženy do boxů spolu s testovaným detritem. Doba testu je 2x10 dnů, kdy se detrit vymění za nový. Při testování v laboratorních podmínkách jsou dózy vystaveny stabilní teplotě mezi 17-18°C. Při výměně detritu v polovině testu a po  ukončení testu jsou perlorodky opět přeměřeny. Srovnání se vstupními daty pak přinese výsledky o úživnosti detritu, případně nezávadnosti testovaných materiálů v podobě přírůstků schránek a mortality.
b) přímé hodnocení biotopu perlorodky říční in situ
Pro testy se užívají bioindikační destičky nebo průtočné klícky naplněné pískem s úmyslem co nejvěrněji napodobit habitat v intersticiálu. Perlorodky jsou před vložením do bioindikačního boxů přeměřeny a je vytvořena fotodokumentace. Následně jsou boxy uloženy do vybraných profilů, přičemž začíná pravidelná péče až do konce testu. Po  ukončení testu jsou perlorodky opět přeměřeny. Srovnání se vstupními daty pak přinese výsledky o vhodnosti biotopu v podobě přírůstků schránek a mortality. Během testování je teplotním čidlem měřena i teplota vody v profilu společně s osvitem. Následně jsou primární data zpracována statistickým hodnocením.