Péče o populaci

Péče o populaci představuje celoroční činnost s cílem zajistit optimální a stabilní podmínky v refugiích. Jedná se o boční ramena vodních toků tzv. odchovné a reprodukční prvky. V nich vytvořené habitaty obývají poslední populace perlorodky říční v ČR. Refugia též vytvářejí nástupní prostor, odkud se po optimalizaci povodí revitalizačními úpravami začnou mlži samovolně šířit do hlavních toků cestou přirozené reprodukce. Péče představuje zejména ochranu před nepříznivými hydrometeorologickými jevy (povodně, sucha, ledové jevy …), sledování vývoje chemicko-fyzikálních vlastností vody, s důrazem na podchycení nebezpečných antropogenních činností v povodí a další cílená péče o mikrohabitaty mlžů. V rámci péče jsou též udržovány optimální funkce pomocných prvků na lokalitách (např. potravní prvky, stavidla …).

V případě povodní, nenadálých havarijních stavů v povodí, nebo před plánovanými stavebními úpravami provádíme vyhledávání a záchranné přenosy kriticky ohrožených mlžů na vhodné lokality. Po přenosu následuje pozorování přenesených jedinců a vyhodnocuje se úspěšnost usazení. V případě nutnosti se přenos opakuje.

Podle aktuální odpovědi zjišťované hodnocením prosperity, přežívání a růstu odchovaných juvenilních exemplářů (viz podstránka odchov), jsou vytvářeny nové, nebo upravovány současné pracovní postupy při ošetřování ploch potravních prvků a pobřežních pozemků.